Pravidlá súťaže

Táto súťaž nie je sponzorovaná, spravovaná alebo pridružená k elektronickej sociálnej sieti Facebook alebo Instagram. Účastník súťaže si je vedomý toho, že poskytuje informácie organizátorovi a usporiadateľovi súťaže a nie elektronickej sociálnej sieti Facebook alebo Instagram.
Tento text obsahuje záväzné pravidlá a podmienky súťaží na facebookovej alebo instagramovej stránke IONICKISS Slovensko (ďalej len "Súťaž"):

1. Vyhlasovateľ súťaže
1.1. Vyhlasovateľom Súťaže je spoločnosť ORTUS HEALTH s.r.o.
IČ: 087 54 039, DIČ: CZ08754039, so sídlom: Nad Oborou 514, 252 42 Jesenice - Osnice
zapísanej na Mestskom súde v Prahe, sp. Zn. C 324573 (ďalej len "vyhlasovateľ").

2. Doba trvania súťaže
2.1. Doba trvania Súťaže je stanovená vždy v záložke danej súťaže na facebookovej nebo instagramovej stránke IONICKISS Slovensko.

3. Podmienky účasti
3.1. Súťaže sa môžu zúčastniť len fyzické osoby staršie ako 18 rokov s trvalým pobytom a doručovacou adresou na území Slovenskej republiky (ďalej len "Súťažiaci").
3.2. Zo Súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci vyhlasovateľa a ďalších spoločností zaisťujúcich priebeh Súťaže a im blízke osoby.
3.3. Podmienkou účasti v Súťaži je odoslanie odpovede na súťažnú otázku.
3.4. Zaslaním odpovede Súťažiaci akceptuje tieto oficiálne pravidlá a podmienky súťaže.
3.5. Vyhlasovateľ do 7 dní od vyhlásenia víťaza odošle víťazovi cenu a to na adresu, ktorú súťažiaci uviedol pri odoslaní odpovede do súťaže.
3.6. Súťažiaci musí na sociálnej sieti Facebook alebo Instagram vystupovať pod svojím pravým menom.
3.7. Súťažiaci môže z 1 IP adresy zaslať vždy len jednu odpoveď v rámci jednej súťaže.
3.8. Súťažiaci dáva súhlas, že jeho e-mailovú adresu môže vyhlasovateľ zaradiť do svojej databázy kontaktov a zasielať komerčné informácie

4. Cena pre výhercov
4.1. Cena pre víťaza vždy špecifikovaná na záložke k danej súťaži na facebookovej stránke IONICKISS Slovensko.
4.2. Výhru nemožno prevádzať na iné osoby.
4.3. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo akúkoľvek výhru uvedenú v týchto pravidlách nahradiť výhrou podobného typu a hodnoty v prípade, že z objektívnych dôvodov nespočívajúcich na strane vyhlasovateľa nebude možné sľúbenú výhru opatriť bez vynaloženia neprimeraného úsilia.
4.4. Výhry nie sú právne vymáhateľné. Výhry nie je možné preplácať v hotovosti ani za ne poskytnúť inú vecnú náhradu. Neprevzaté výhry prepadajú vyhlasovateľovi.

5. Osobné údaje
5.1. Súťažiaci udeľuje podľa zákona (ČR) č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov (ďalej len "zákon") svoj súhlas so spracovaním osobných údajov nahlásených v rámci súťaže za účelom odovzdania výhry, či iných otázok spojených so súťažou a za účelom informovania o ďalších marketingových akciách vyhlasovateľa prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti, a to po dobu 2 (dvoch) rokov odo dňa začiatku súťaže s tým, že poskytnutie údajov je dobrovoľné. Správcom osobných údajov v zmysle zákona je vyhlasovateľ Súťaže.
5.2. Osobné údaje nebudú ďalej odovzdávané tretím osobám.
5.3. Súťažiaci svojou účasťou udeľuje vyhlasovateľovi súhlas s uverejnením svojho mena, iniciálok priezviska a obce, v ktorej má bydlisko.

6. Záverečné ustanovenia
6.1. Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s pravidlami a podmienkami súťaže.
6.2. Vyhlasovateľ týmto nie je voči súťažiacim inak zaviazaný a tí nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany vyhlasovateľa, ako tie, ktoré sú uvedené v týchto pravidlách.
6.3. Každý súťažiaci účasťou v súťaži vyjadruje svoj súhlas s týmito Pravidlami a zaväzuje sa ich dodržiavať a neporušovať právny poriadok Slovenskej republiky ani oprávnené záujmy vyhlasovateľa.
6.4. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo robiť kedykoľvek rozhodnutia vo všetkých záležitostiach súvisiacich s usporiadaním súťaže, a to vrátane zmeny pravidiel, prerušenie súťaže, pozastavenie súťaže, predčasného ukončenia súťaže alebo vylúčenie akéhokoľvek súťažiaceho zo súťaže bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu, a to najmä z dôvodu nedodržania pravidiel súťaže alebo pri obyčajnom podozrení z nedodržania pravidiel súťaže, nezákonného rokovania alebo iného škodlivého správania zo strany súťažiaceho.
6.5. Táto súťaž nie je akokoľvek sponzorovaná, podporovaná alebo spravovaná spoločnosťou Meta Platforms, Inc. Súťažiaci je uzrozumený s tým, že poskytuje svoje informácie vyhlasovateľovi súťaže a nie spoločnosti Meta Platforms, Inc.