Pravidlá súťaže

Táto súťaž nie je sponzorovaná, spravovaná alebo pridružená k elektronickej sociálnej sieti Facebook. Účastník súťaže si je vedomý toho, že poskytuje informácie organizátorovi a usporiadateľovi súťaže a nie elektronickej sociálnej sieti Facebook.
Tento text obsahuje záväzné pravidlá a podmienky súťaží na facebookovej stránke IONICKISS Slovensko (ďalej len "Súťaž"):

1. Vyhlasovateľ súťaže
1.1. Vyhlasovateľom Súťaže je spoločnosť ORTUS HEALTH s.r.o.
IČ: 087 54 039, DIČ: CZ08754039, so sídlom: Nad Oborou 514, 252 42 Jesenice - Osnice
zapísanej na Mestskom súde v Prahe, sp. Zn. C 324573 (ďalej len "vyhlasovateľ").

2. Doba trvania súťaže
2.1. Doba trvania Súťaže je stanovená vždy v záložke danej súťaže na facebookovej stránke IONICKISS Slovensko.

3. Podmienky účasti
3.1. Súťaže sa môžu zúčastniť len fyzické osoby staršie ako 18 rokov s trvalým pobytom a doručovacou adresou na území Slovenskej republiky (ďalej len "Súťažiaci").
3.2. Zo Súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci vyhlasovateľa a ďalších spoločností zaisťujúcich priebeh Súťaže a im blízke osoby.
3.3. Podmienkou účasti v Súťaži je odoslanie odpovede na súťažnú otázku.
3.4. Zaslaním odpovede Súťažiaci akceptuje tieto oficiálne pravidlá a podmienky súťaže.
3.5. Vyhlasovateľ do 7 dní od vyhlásenia víťaza odošle víťazovi cenu a to na adresu, ktorú súťažiaci uviedol pri odoslaní odpovede do súťaže.
3.6. Súťažiaci musí na sociálnej sieti Facebook vystupovať pod svojím pravým menom.
3.7. Súťažiaci môže z 1 IP adresy zaslať vždy len jednu odpoveď v rámci jednej súťaže.
3.8. Súťažiaci dáva súhlas, že jeho e-mailovú adresu môže vyhlasovateľ zaradiť do svojej databázy kontaktov a zasielať komerčné informácie

4. Cena pre výhercov
4.1. Cena pre víťaza vždy špecifikovaná na záložke k danej súťaži na facebookovej stránke IONICKISS Slovensko.
4.2. Výhru nemožno prevádzať na iné osoby.
4.3. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo akúkoľvek výhru uvedenú v týchto pravidlách nahradiť výhrou podobného typu a hodnoty v prípade, že z objektívnych dôvodov nespočívajúcich na strane vyhlasovateľa nebude možné sľúbenú výhru opatriť bez vynaloženia neprimeraného úsilia.
4.4. Výhry nie sú právne vymáhateľné. Výhry nie je možné preplácať v hotovosti ani za ne poskytnúť inú vecnú náhradu. Neprevzaté výhry prepadajú vyhlasovateľovi.

5. Osobné údaje
5.1. Súťažiaci udeľuje podľa zákona (ČR) č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov (ďalej len "zákon") svoj súhlas so spracovaním osobných údajov nahlásených v rámci súťaže za účelom odovzdania výhry, či iných otázok spojených so súťažou a za účelom informovania o ďalších marketingových akciách vyhlasovateľa prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti, a to po dobu 2 (dvoch) rokov odo dňa začiatku súťaže s tým, že poskytnutie údajov je dobrovoľné. Správcom osobných údajov v zmysle zákona je vyhlasovateľ Súťaže.
5.2. Osobné údaje nebudú ďalej odovzdávané tretím osobám.
5.3. Súťažiaci svojou účasťou udeľuje vyhlasovateľovi súhlas s uverejnením svojho mena, iniciálok priezviska a obce, v ktorej má bydlisko.

6. Záverečné ustanovenia
6.1. Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s pravidlami a podmienkami súťaže.
6.2. Vyhlasovateľ týmto nie je voči súťažiacim inak zaviazaný a tí nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany vyhlasovateľa, ako tie, ktoré sú uvedené v týchto pravidlách.
6.3. Každý súťažiaci účasťou v súťaži vyjadruje svoj súhlas s týmito Pravidlami a zaväzuje sa ich dodržiavať a neporušovať právny poriadok Slovenskej republiky ani oprávnené záujmy vyhlasovateľa.
6.4. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo robiť kedykoľvek rozhodnutia vo všetkých záležitostiach súvisiacich s usporiadaním súťaže, a to vrátane zmeny pravidiel, prerušenie súťaže, pozastavenie súťaže, predčasného ukončenia súťaže alebo vylúčenie akéhokoľvek súťažiaceho zo súťaže bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu, a to najmä z dôvodu nedodržania pravidiel súťaže alebo pri obyčajnom podozrení z nedodržania pravidiel súťaže, nezákonného rokovania alebo iného škodlivého správania zo strany súťažiaceho.
6.5. Táto súťaž nie je akokoľvek sponzorovaná, podporovaná alebo spravovaná spoločnosťou Facebook, Inc. alebo Facebook Ireland Limited. Súťažiaci je uzrozumený s tým, že poskytuje svoje informácie vyhlasovateľovi súťaže a nie spoločnosti Facebook, Inc. alebo Facebook Ireland Limited.